16 ก.ย. 13 - การต่อสู้ของคนงานเก็บเบอร์รี่ 1


The story of the 50 Thai berry pickers in Finland is coming soon. It is so wonderful to be part of this historic struggle.

เตรียมอ่าน เรื่องราวการต่อสู้ของคนงานเก็บเบอร์รี่ผู้กล้าหาญชาวไทยทั้ง 50 คนที่ฟินแลนด์ ที่ประกาศสู้เพื่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์