20 ต.ค. 13 - เพียงจาก

เพียงจาก
เงียบเสียง
เย็นยะเยือก
ใบไม้ร่วงลาต้น
ใจลิ่วล่องไล่ตามใบไม้สีส้ม
ยามถูกพัดสู่ฟ้าสีหม่น
ถวิลหา
อะไรเล่า
เงาอดีต
หรือลางอนาคต