1 ต.ค. 13


Two well-known Thais in Helsinki Anusri Paksanoh and Vanitsri Tirkkonen visit the Ber Ex 50 pickers today, to discuss our plan for fund raising's concert on Sat 5 October from 6 - 10 pm at the Kallio Church, Helsinki.

The concert's poster is coming shortly.

คุณครูอนุศรี ปากเสนาะ และคุณวนิชศรี Tirkkonen มาเยี่ยมและพูดคุยเรื่องแผนคอนเสิร์ตระดมทุนในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม เวลา 18-22 น. ณ โบสถ์ Kallio ที่เฮลซิงกิ

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กำลังจัดทำ

ขอบคุณคุณพี่ทั้งสองเป็นอย่างยิ่งมา ณ ที่นี่