10 กพ. 13

น่าสนใจฟังคนรุ่นใหม่ ที่เป็นอนาคต 

คนรุ่นใหม่ฉลาดและตื่นตัวเรื่องประชาธิปไตยและความเป็นธรรมในสังคม 

การต่อสู้ก็จะมีความหวังมากขึ้นเนาะ