8 พ.ค. 13 (6)


คลองท่านเห็นนั้นคือคลองน้ำเสียที่เกิดจากการปล่อยใน สถาบันเอง นั้นหมายความว่า การรับน้องในภาพนี้เท่านั้นที่เกิดขึ้นในสถาบัน

ภาพการรับน้องในยุคปัจจุบัน ที่หยามศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และไม่คำนึงถึงอันตรายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับนักศิกษาใหม่ ทั้งต่อด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต

การรับน้องแบบป่าเถื่อนควรจะถูกยกเลิกได้แล้วในมหาวิทยาลัยไทย